Obchodní podmínky

I. PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY „KNIHA JÍZD“

 • Služba „Kniha jízd“ (dále jen “Služba”) umožňuje účastníkům monitorovat pohyb vozidel, zjišťovat jejich polohu, vyhodnocovat průběh jednotlivých jízd a generovat na základě získaných dat elektronickou knihu jízd.

 • Data o jízdě a poloze vozidla jsou z HW jednotky umístěné ve vozidle přenášena pomocí GPRS/CSD na server (úložiště dat) provozovaný společností Eurosat CS spol. s r.o., IČ 63472210, DIČ CZ63472210, se sídlem Jamborova 25, Brno, 615 00 (dále jen „poskytovatel Služby“), kde jsou ukládána do databáze. V HW jednotce vozidla musí být umístěna SIM karta s tarifem podporujícím alespoň některý z výše uvedených způsobů přenosu dat. SIM karta může být ve vlastnictví poskytovatele Služby nebo ve vlastnictví uživatele služby.

 • V případě dodávky SIM karty spolu s HW jednotkou zůstává tato i po prodeji v majetku poskytovatele služby.

 • Na SIM kartách dodávaných spolu s HW jednotkou, které jsou ve vlastnictví poskytovatele Služby, není povoleno zjišťování polohy a přenosy údajů mimo území ČR.

 • Účastník Služby přistupuje k údajům o svých vozidlech a knize jízd přes webové rozhraní pomocí veřejné internetové sítě (dále jen Rozhraní). Svoji identitu při přístupu na Rozhraní prokazuji pomocí uživatelského jména a hesla přiloženého k jednotce.

 • Služba využívá systém GPS pro určení polohy a rychlosti pohybu vozidla. Tato technologie umožňuje relativně velmi přesnou lokalizaci, kdy se odchylka od skutečnosti pohybuje v řádu několika procent. Přenos dat je realizován pomocí GPRS nebo CSD datových přenosů. Technologii přenosu data z HW jednotky si uživatel vybírá při volbě měsíčního tarifu a je možno ji po dohodě s poskytovatelem služby změnit.

 • V případě nutnosti je možné provést dotaz na aktuální polohu vozidla i prostřednictvím webového rozhraní (server zasílá SMS do HW jednotky a tato zdělí svojí polohu taktéž pomocí SMS). Maximální měsíční počet zjištění aktuální polohy vozidla formou SMS komunikace je omezen s ohledem na výši předplatného které si uživatel služby vybral.

 • Rozhraní umožňuje uživateli vkládat i údaje o čerpání pohonných hmot. Na základě takto vložených údajů a GPS údajů o provozu vozidla rozhraní zpracovává statistiky týkající se spotřeby jednotlivých vozidel. Přesnost těchto údajů závisí především na korektnosti vkládání informací o tankování vozidla.

 • Rozhraní umožňuje zobrazit jednotlivé jízdy na mapových podkladech západní a středí Evropy. Práva a licence pro další využívání mapových podkladů nejsou součástí Služby.

 • Přesnost evidence ujetých kilometrů je závislá na chybovosti použité GPS technologie, charakteru projížděných tras a jízdě vozidla. Absolutní chyba je částečně korigována pomocí opravného koeficientu počítaného z údajů tachometru vozidla zadávaných uživatelem služby do systému. Pro správnou funkci automatické korekce je třeba zadávat stav tachometru nejméně 1x měsíčně.

II. PRÁVA, ZÁVAZKY A ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE SLUŽEB

 • Poskytovatel Služby se zavazuje poskytnout účastníkovi Službu sestávající z aktivace účtu na serveru (úložišti dat), zprovoznění datových přenosů mezi serverem (úložištěm dat) a poskytnutí autorizačních údajů nutných pro práci s Rozhraním.

 • Poskytovatel Služby bude vyvíjet přiměřené úsilí k zachování trvalé dostupnosti Služby, mimo plánovaných odstávek.

 • Pokud účastník zruší Službu nebo poskytování této Služby bude pozastaveno z důvodů nevyrovnaných závazků na straně účastníka, poskytovatel Služby není povinen zpřístupnit účastníkovi starší data o provozu vozového parku účastníka za dobu využívání Služby.

 • Poskytovatel Služby poskytuje záruku na HW jednotky po dobu 24 měsíců. S případnými reklamacemi je uživatel povinen se obracet na prodejce u kterého HW jednotku nebo službu zakoupil, případně přímo na střediska autorizovaná poskytovatelem Služby.

 • Poskytovatel Služby není odpovědný za výpadky Služby, které vzniknou v důsledku výpadku internetového spojení, nedostupnosti/odstínění GPS/GSM signálu nebo záměrného poškození jednotky ze strany uživatele služby.

 • Poskytovatel Služby se zavazuje zpřístupnit rozhraní Služby uživateli po zaplacení předplatného. Rozsah zpřístupněných služeb rozhraní je specifikován při zakoupení předplatného. Doba zpřístupnění je dána délkou zakoupeného předplatného.

 • Po vypršení předplatného je uživateli umožněn přístup na Rozhraní Služby ještě po dobu 30 dnů, zobrazovány jsou však pouze údaje o vozidlech do data vypršení předplatného

 • Po zakoupením předplatného na další období je přístup ke službě obnoven v rozsahu nově zakoupeného předplatného. Má se za to, že nově zakoupené předplatné začíná běžet následujícím dnem bezprostředně po vypršení předplatného předchozího, a to i v případě že nové předplatné bylo zakoupeno až po tomto datu.

 • Nedojde-li k prodloužení/zakoupení předplatného nejpozději 30 dnů od vypršení předplatného má se za to, že uživatel již nemá o poskytovanou Službu zájem a tato může být ukončena.

III. PRÁVA , ZÁVAZKY A ODPOVĚDNOST ÚČASTNÍKA

 • Účastník se zavazuje nezasahovat fyzicky do jednotky určené pro Službu. Pokud účastník obdrží balení jednotky určené pro Službu před její samotnou instalací do vozidla, není oprávněn toto balení otevřít ani jinak narušit. Pokud dojde k otevření nebo narušení originálního balení jednotky, ztrácí účastník nárok na montáž v certifikovaném servisním středisku a záruku vztahující se k jednotce.

 • Účastník Služby je povinen zajistit si souhlas řidičů služebních vozidel s tím, že pohyb jejich vozů bude monitorován třetí stranou.

 • Účastník Služby se zavazuje, že nepoužije žádné zařízení nebo software, které by vedlo k narušení funkčnosti Služby. Účastník se dále zavazuje, že neprovede žádný úkon a ani nebude používat Službu tak, aby se nadměrně zatížila infrastruktura poskytovatele Služby a/nebo infrastruktura Služby.

 • Účastník Služby bere na vědomí, že je mu Služba dle těchto podmínek poskytována jako konečnému spotřebiteli, a že není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele Služby tuto Službu poskytovat za úplatu nebo bezúplatně třetím osobám.

 • Účastník je povinen sdělit identifikační PIN jednotky (pokud při instalaci dojde k jeho změně) technickému specialistovi poskytovatele Služby, pouze pokud je to nezbytně nutné pro zajištění funkčnosti služby.

 • Přístupové heslo uživatele služby si tento změní neprodleně po prvním přihlášení k rozhraní služby.

 • Aktivací Služby souhlasí účastník Služby s podmínkami, za nichž je Služba poskytována.

 • Uživatel je povinen provést instalaci jednotky v servise autorizovaném poskytovatelem služby. V případě, pokud bude jednotka instalována jiným nežli autorizovaným servisem, může dojít k chybné instalaci a poskytovatel služby nemůže ručit a ani neručí za bezchybnou funkci jednotky.

IV. PLATNOST A ÚČINNOST AKTUÁLNÍ NABÍDKY – KNIHA JÍZD GPRS

 • Rozsah aktuální nabídky a cena služby „Kniha jízd“ může být podle potřeby měněna nebo rušena. Případné cenové změny a úpravy se netýkají již zakoupeného předplatného.

 • V případě změny je poskytovatel Služby povinen o této změně zákazníka vhodným způsobem informovat. Informace o změnách jsou zveřejňovány na adrese https://www.auto-gps.eu.

V. ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH DAT

 • Poskytoval Služby zpracovává v rámci poskytování Služby následující osobní údaje: jméno, e-mail, telefonní číslo, IP adresa, GPS poloha jízdy.

 • Poskytovatel Služby je oprávněn zpracovávat osobní údaje za účelem tvorby elektronické knihy jízd.

 • Zpracováním osobních údajů se rozumí jejich digitální uložení do databáze poskytovatele Služby, případně jejich zobrazení oprávněnou osobou při asistenci s nastavením systému či obdobnou aktivitou. Osobní údaje do systému zadává buď účastník nebo jsou získány z Rozhraní nebo GPS jednotky.

 • Údaje o GPS poloze poskytoval Služby uchovává v databázi po dobu 2 let. Veškerá další osobní data poskytoval Služby uchovává celou dobu, kdy je účet uživatele aktivní a maže je až 24 měsíců po deaktivaci uživatele. V případě sporu (soudního či rozhodčího řízení) má poskytovatel Služby právo na výmaz dat až po pravomocném ukončení sporu.

 • Poskytovatel Služby neposkytuje osobní údaje ani údaje o vozidlech bez písemného souhlasu uživatele Služby třetím osobám, s výjimkou těch případů, kde tuto součinnost ukládá zákon.

 • Poskytovatel Služby není zodpovědný za případné škody zapříčiněné poskytnutím autorizační údajů uživatelem třetím osobám.

 • Osobní data zpracovávaná poskytovatelem Služby podléhají vícestupňovému systému ochrany.

 • Při zpracovávání osobních dat poskytovatel Služby dodržuje platné právní předpisy – především Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 • Uživatel může uplatnit práva subjektu údajů (právo na přístup a opravu, na výmaz, vznést námitku, na omezení zpracování, na přenositelnost) nebo se dotázat na nejasnosti na adrese dpo@eurosat.cz.